SHOPPLA vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Consument en derden die het platform bezoeken van groot belang. Wanneer een consument zich registreert en/of tot aankoop overgaat, heeft SHOPPLA je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat de Handelaar de bestelling kan leveren. Met dit privacy beleid wil SHOPPLA deze gegevens zo goed mogelijk beschermen. Welke gegevens worden verzameld en hoe de consument er controle over heeft, wordt hierbij weergegeven.

Door te handelen via het SHOPPLA platform en de website wordt de consument geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. 

Dit privacybeleid kan van wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. SHOPPLA behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie op de website.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen SHOPPLA is onderworpen aan het Belgisch recht.

1. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

SHOPPLA verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van de consument, surfers en gebruikers van haar diensten en toepassingen, site, platform, eventuele apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die:

 1. de consument zelf aan SHOPPLA geeft
 2. die SHOPPLA aan de consument toewijst voor het gebruik van haar diensten
 3. die SHOPPLA verkrijgt door het gebruik van haar diensten
 4. die SHOPPLA via derden heeft ontvangen.
1.1. UITDRUKKELIJK MEEGEDEELDE PERSOONSGEGEVENS

Volgende gegevens (niet limitatief) worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt, gebruik makend van de diensten aangeboden op het SHOPPLA platform:.

 1. Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 2. Adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer (vast of GSM)
 3. Bankrekeningnummer
 4. Alle voorkeuren of interesses die de consument kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, mobiele applicaties, etc.
 5. Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 6. Indien noodzakelijk: financiële gegevens en gegevens in verband met kredietwaardigheid, beperkte en noodzakelijke medische gegevens.
 7. Worden niet verwerkt: gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid (behalve waar noodzakelijk).

De consument is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de meegedeelde gegevens. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de consument tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot het SHOPPLA platform..

1.2. OP GEAUTOMATISEERDE WIJZE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS:

Bij het gebruik van de website worden sommige gegevens automatisch verzameld, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, enz. registreren.  

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 1. Wanneer de consument zich op het platform aanmeldt aan de hand van een gebruikersaccount van een sociale netwerksite dan kan SHOPPLA hieruit – voor zover de consument hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op het SHOPPLA platform wordt aangemaakt.
 2. Wanneer gebruik wordt gemaakt van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, enz.) kan SHOPPLA volgende zaken registreren: locatiegegevens, tijdstip, frequentie en duur van gebruik, hoe en of de consument gebruik maakt van nieuwsbrieven, websites of welke producten, artikels, video’s, foto’s, pagina’s worden bekeken, hoe de consument op het SHOPPLA platform is terechtgekomen, welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser de consument gebruikt.

2 . OPSLAG EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die vrijwillig of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van SHOPPLA. SHOPPLA is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. SHOPPLA zal deze gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften van de consument. 

Voor een bepaalde aankoop uitzonderlijke opgevraagde gegevens, zoals kredietwaardigheid of medische gegevens worden enkel gebruikt binnen het kader van deze aankoop.

Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren:

 1. wanneer wij toestemming hebben gekregen
 2. voor de uitvoering van de bestelling/aankoop
 3. om tegemoet te komen  aan de wettelijke en/of reglementaire bepalingen

telkens SHOPPLA daartoe een gerechtvaardigd belang heeft, waarbij echter het respecteren van de privacy van de betrokken consument in evenwicht dient te zijn met het belang van SHOPPLA:  vb. voor marketing doeleinden

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 1. het leveren van producten en diensten door de handelaar en SHOPPLA
 2. voor marketingdoeleinden 
 3. informatie over producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen
 4. het afstemmen van de website, nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan voorkeuren of profielen
 5. fraudebestrijding
 6. evaluatie van de door SHOPPLA verstrekte diensten
 7. om reden van wettelijke verplichtingen
 8. MINDERJARIGEN

SHOPPLA ziet erop toe dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd. SHOPPLA verzameld en registreert niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen. SHOPPLA vraagt minderjarigen om telkens, om eender welke reden zij het SHOPPLA platform bezoeken, dit samen met de ouders te doen en zeer grondig samen met hen het privacybeleid te lezen.

Voor de aankoop van producten via het SHOPPLA platform is de toestemming van de ouders absoluut noodzakelijk.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

 SHOPPLA zorgt voor passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van ontvangen informatie te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en hen wordt enkel toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig voor het uitvoeren van hun taken.

6. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 SHOPPLA verkoopt of geeft geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 1. aan de handelaars bij wie tot aankoop wordt overgaan
 2. aan rechtsopvolgers (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 3. er een wettelijke verplichting is of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 4. er door de consument toelating werd gegeven
 5. RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

Via het SHOPPLA platform kan de consument zelf toegang krijgen tot, en wijzigingen aanbrengen in de geregistreerde persoonsgegevens.

 Om dit recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van de persoonsgegevens te voorkomen, dient de consument SHOPPLA een bewijs van identiteit te verschaffen. De consument wordt dan ook verzocht om een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart toe te voegen aan de schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

 SHOPPLA heeft 45 dagen tijd om zulke aanvraag te beantwoorden vanaf ontvangst van de aanvraag.

7. RECHT VAN VERZET TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING OF COMMERCIËLE DOELEINDEN

De consument heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

In dit geval dient de consument SHOPPLA  te contacteren met opgave van exacte naam en adres.

Als de consument van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan hij zich inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be.

 Als de consument van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, Kan hij zich inschrijven op de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

8. HET SURF- EN COOKIE BELEID

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van SHOPPLA kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op eindapparatuur.

De bezoeker van de website, apps of toepassingen van SHOPPLA aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf.  Bij uitschakeling van cookies in de browser kan SHOPPLA geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op eindapparatuur en dergelijke:

Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van een website op de eindapparatuur van een toestel worden gezet en/of gelezen.

Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op de website en het openen en lezen van informatie verstuurd per e-mail. 

Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van de web browser.

PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die SHOPPLA gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. 

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op de applicaties van SHOPPLA. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van SHOPPLA om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is SHOPPLA hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die de consument rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en de rechten van de consument met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacy policy, hierboven beschreven.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op deze site, bent u akkoord met onze privacy voorwaarden.  Privacy voorwaarden