Algemene voorwaarden verkoper

Inhoudstafel

Categorieën

Hieronder worden de “Algemene Voorwaarden Verkoper” meegedeeld. De Verkoper dient deze grondig door te nemen. Door de overeenkomst van Verkoper met SHOPPLA.EU af te sluiten, verklaart de Verkoper zich akkoord met  deze voorwaarden inclusief eventuele bijlagen, en stelt deze te zullen naleven.

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

SHOPPLA.EU is een online platform waartoe individuele Verkopers kunnen toetreden, om een online winkel uit te baten. SHOPPLA.EU heeft dan ook enkel een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De Verkoper heeft de bedoeling om zijn goederen niet langer enkel te koop aan te bieden via zijn fysieke winkel(s) doch wenst de aankoopmogelijkheden voor zijn klanten uit te breiden met een webshop, waarop de Consument via het internet kan bestellen.

Het SHOPPLA.EU platform is dan ook de omgeving waarop de Verkoper zijn producten online aanbiedt aan zijn klanten, de uiteindelijke Consument. 

SHOPPLA.EU staat de Verkoper toe gebruik te maken van haar platform.

De Verkoper verleent aan SHOPPLA.EU een concessie om de producten van de Verkoper op het internet te koop aan te bieden.

Wanneer de klant/Consument overgaat tot aankoop via het SHOPPLA.EU platform komt er een koopovereenkomst tot stand voor het aangekochte product tussen de Verkoper en de klant/Consument. 

Artikel 2.  Registratie als Verkoper

Iedere Verkoper dient zich te registeren.

Zich registreren als Verkoper betekent de aanvaarding van de “Algemene Voorwaarden Verkoper”.

De Verkoper die zich registreert dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • over een ondernemings/BTW-nummer te beschikken.
 • te beschikken over een Belgische bankrekening
 • te beschikken over een adres in België

De Verkoper kan per webshop slechts deelnemen met 1 handelsnaam.  Voor een andere handelsnaam dient een nieuwe webshop te worden aangemaakt.

De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij vermeldt in zijn webshop.   

Na registratie is enkel de Verkoper, met uitsluiting van ieder ander, verantwoordelijk voor diegenen die hij toegang geeft tot de webshop.  Indien SHOPPLA.EU misbruik, dan wel fout gebruik, vaststelt, is zij steeds gerechtigd de webshop tijdelijk dan wel definitief op te schorten.

Indien de Verkoper haar betalingsverplichtingen niet nakomt is SHOPPLA.EU eveneens gerechtigd de webshop op te schorten.

Artikel 3.  Inrichten en uitbaten van de webshop

De Verkoper biedt zijn producten online aan bij middel van een door SHOPPLA.EU aangeboden methode en structuur. De lay-out van hefft platform is eigendom van SHOPPLA.EU.  

Het klaarmaken van de webshop neemt maximaal 2 maanden in beslag na ondertekening van overeenkomst van de Verkoper met SHOPPLA.EU.

De Verkoper maakt de webshop tot zijn eigen ‘winkel’ door op zijn minst volgende vereisten in te brengen:

 • Een logo van de handelszaak
 • Een beschrijving van de handelszaak
 • Contactgegevens (adres, mail, telefoonnummer)

Per product zal de Verkoper de volgende gegevens invullen:

 • Minstens 1 foto per aangeboden product, aan geleverd tegen een witte achtergrond
 • een korte en eventueel een lange beschrijving, 
 • de prijs, 
 • de afmetingen en het gewicht
 • het referentienummer,
 • Indien de producten niet onmiddellijk leverbaar/verzendbaar zijn dan wordt dit duidelijk vermeld met opgave van de verwachte levertijd,
 • Indien gewenst, kan de Verkoper verwante producten ingeven,
 • eventuele kortingen
 • igv van kledij: matentabel

De Verkoper verbindt er zich toe om minstens 30 producten in zijn webwinkel aan te bieden, tenzij anders overeengekomen. 

De Verkoper verbindt er zich toe deze producten aan te bieden in overeenstemming met de garantiewetgeving.

De aangeboden producten dienen onmiddellijk leverbaar te zijn.

Een inbreuk hierop wordt geduld ten belope van 1 op 10 goederen, en de Verkoper verbindt er zich toe hieraan zo snel mogelijk te verhelpen. Bij herhaalde klachten van klanten, heeft SHOPPLA.EU het recht om de overeenkomst op te zeggen.

De Verkoper heeft de verplichting om zijn webshop actueel te houden, en aan te vullen dan wel wijzigingen daar waar nodig. De Verkoper kan om het even wanneer de prijs van de aangeboden producten wijzigen en is als enige verantwoordelijk voor de bepaling ervan. De Verkoper verbindt er zich toe dat de prijs die hij aangeeft op het online platform, nooit hoger zal zijn dan de prijs van hetzelfde product in zijn winkel of eigen/andere webshop of op een ander online platform..

De Verkoper verbindt zich ertoe de bestellingen en status van de bestellingen in het systeem bij te houden.

Het product dient aan de Consument verzonden te worden binnen de 24 uur na de aanvaarding van de bestelling, behoudens anders bepaald in de productomschrijving.

Artikel 4: Aanvaarde producten

Elk artikel dat de Verkoper wil verkopen via SHOPPLA.EU, dient binnen minstens  één aangeboden product categorie te vallen.

Indien het product niet onder te brengen is in één van de bestaande categorieën, dan kan het nog niet verkocht worden via SHOPPLA.EU.  

SHOPPLA.EU is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het platform mogen worden aangeboden en/of aan het platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is SHOPPLA.EU gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te wijzigen van benaming, toe te voegen of te verwijderen, zonder dat de Verkoper hiervoor SHOPPLA.EU kan aanspreken. SHOPPLA.EU behoudt zich het recht voor om bepaalde producten uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

De Verkoper, die vaststelt dat zijn product niet kan worden ondergebracht in één van de bestaande categorieën of subcategorieën kan contact opnemen met SHOPPLA.EU via email, en SHOPPLA.EU zal dan geheel vrijblijvend en soeverein onderzoeken en beslissen of een bijkomende productcategorie nuttig is en kan worden aangemaakt. Ook de plaatsing van een subcategorie zal autonoom door SHOPPLA.EU bepaald worden, maar een suggestie door de Verkoper is mogelijk.

SHOPPLA.EU kan soeverein beslissen om de Verkoper niet langer toe te staan bepaalde producten op het platform aan te bieden. De Verkoper zal het aanbod van het betreffende product met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van SHOPPLA.EU. Mocht het product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is SHOPPLA.EU gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende product te verwijderen.

In een aantal productcategorieën kan de Verkoper ook tweedehands producten verkopen.

SHOPPLA.EU is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het platform op te nemen of van het platform te verwijderen indien dit naar oordeel van SHOPPLA.EU niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van SHOPPLA.EU schadelijk kan zijn voor haar goede naam, die van het Platform of derden.

De Verkoper is enkel gerechtigd producten te verkopen via het platform van SHOPPLA.EU die beantwoorden aan de toepasselijke wetgeving, zoals niet beperkt Europese en Belgische regelgeving, voedselagentschap, ed.

Volgende producten worden NIET aanvaard (naast producten waarvan de Belgische wetgeving de verkoop sowieso verbiedt):

 • Abonnementen
 • Artikelen die volgens de wet alleen verkocht mogen worden aan personen boven de 18 jaar, behoudens wanneer verificatie van de leeftijd van de Consument kan worden doorgevoerd
 • Artikelen van echt bont
 • Artikelen waarbij de Consument bij ontvangst pas ziet welke uitvoering hij heeft ontvangen
 • Cadeaukaarten van andere dan de Verkoper zelf
 • Dieren
 • Digitale artikelen die middels een downloadbare licentiecode aan de klant worden verstrekt of niet in de officiële retail verpakking verpakt zijn
 • rookwaren, tabak voor waterpijpen en aanverwante accessoires
 • Gepersonaliseerde artikelen
 • Illegale kopieën
 • Nep- of namaak artikelen: artikelen die een inbreuk vormen op verschillende rechten van intellectueel eigendom.
 • Promotieartikelen
 • Tweedehands artikelen in zeer slechte staat en pc games
 • Vuurwerk en sterretjes
 • Wapens
 • Artikelen die te maken hebben met kansspelen, dan wel gokken in de ruimste zin
 • snel bederfbare producten
 • Alle artikelen die bij wet verboden zijn of waarvan de distributie beperkt is tot bepaalde categorieën of bij voorschrift.

Wanneer dergelijke producten toch aangeboden worden, heeft SHOPPLA.EU het recht om deze direct te verwijderen en zal SHOPPLA.EU  contact opnemen met de betreffende Verkoper.

De Verkoper verbindt er zich daarenboven toe dat:

 • de productomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
 • de beelden geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
 • de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
 • de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.

Artikel 5: Opvolging door de Verkoper

De Verkoper heeft de plicht om minstens 2 maal per week in te loggen op zijn webshop op SHOPPLA.EU.

De Verkoper controleert zijn e-mail op dagelijkse basis, en verbindt er zich toe SHOPPLA.EU binnen de 24 uur te beantwoorden.

Artikel 6: Koopovereenkomst

Indien een klant/Consument via het SHOPPLA.EU platform overgaat tot de aankoop van een door de Verkoper aangeboden product, komt een koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de klant/Consument.  De Verkoper is verplicht ten opzichte van de klant/Consument de algemene voorwaarden te hanteren die als bijlage aan deze “Algemene voorwaarden Verkoper” zijn gevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.

De Verkoper erkent dat SHOPPLA.EU geen partij bij deze koopovereenkomst is en/of wordt. 

De klant/Consument zal echter de “Algemene voorwaarden Consument” moeten aanvaarden alvorens over kunnen gaan tot het aankopen van een product van de Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen SHOPPLA.EU en de klant/Consument en zijn van toepassing op de door SHOPPLA.EU te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de klant/Consument. 

SHOPPLA.EU is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.

De Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de koopovereenkomst met de klant/Consument. De Verkoper zal SHOPPLA.EU vrijwaren tegen elke vordering of schade eis die een klant instelt jegens SHOPPLA.EU, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

De zogenaamde ‘aftersales’ en ‘afterservice’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is door de Verkoper af te handelen en volledig voor zijn rekening en risico. 

De Verkoper verbindt er zich toe de door haar ontvangen vragen van de klant/Consument binnen vierentwintig (24) uur te beantwoorden.

De Verkoper erkent en aanvaardt dat de klant/Consument deelneemt aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de Verkoper eventueel een waardering verkrijgt) en tevens beoordelingen over de Verkoper kunnen schrijven en op het platform kunnen (laten) plaatsen.  SHOPPLA.EU heeft geen invloed op deze beoordelingen en zal deze niet censureren, tenzij de Verkoper aantoont dat een recensie in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productbeoordeling betreft of over een andere Verkoper gaat, persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke recensies kunnen door SHOPPLA.EU worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.

De Verkoper verbindt er zich toe zijn aanbod alsmede de uitvoering van de koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn en uit te voeren in regel met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene Voorwaarden van SHOPPLA.EU.

SHOPPLA.EU stuurt de klant/Consument nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email.  De Verkoper machtigt SHOPPLA.EU hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Verkoper met de klant/Consument rechtstreeks te communiceren zonder dat SHOPPLA.EU partij wordt bij de Koopovereenkomst.

SHOPPLA.EU is niet verantwoordelijk voor het verkochte product, in die zin dat SHOPPLA.EU nooit aansprakelijke zal en kan zijn voor -niet limitatief-: fouten in het product, productaansprakelijkheid, het niet functioneren van het product, de kwaliteit van het product en schade aan het product of veroorzaakt door het product, de productomschrijving, het niet tijdig leveren en de productbehandeling, transportschade, en dergelijke.

Artikel 7:  Verzending en levering

De verzending of levering wordt verzorgd door de Verkoper.

SHOPPLA.EU biedt de Verkoper de mogelijkheid om de goederen te leveren op drie manieren:

 • door afhaling in de winkel
 • door verzending via BPOST
 • gratis levering door de Verkoper 

SHOPPLA.EU heeft het recht om in individuele gevallen af te wijken van het voorgaande, zonder dit te moeten verantwoorden.

SHOPPLA.EU sloot een overeenkomst met Bpost.

De individuele Verkoper verkrijgt bij BPost een subaccount onder SHOPPLA.EU.

Standaard, i.e. voor pakketten tot 30 kg en binnen de afmetingen en specificaties zoals door Bpost voorgeschreven, wordt aan de consument een tarief van €5,17 (excl. BTW) aangerekend.  

Indien een product niet valt binnen deze standaard, dient de Verkoper SHOPPLA.EU.EU hierop te attenderen, zodat SHOPPLA.EU.EU het nodige kan doen om voor dat product de verzendkost aan te passen.

Indien door de Verkoper geen specificaties van het product worden meegedeeld en het product niet beantwoordt aan de standaard, wordt de toeslag doorgerekend aan de Verkoper. 

De aan de consument aangerekende verzendkost wordt door SHOPPLA.EU aan de Verkoper uitbetaald. 

Bpost rekent rechtstreeks met de Verkoper af op basis van de door deze Verkoper verzonden pakketten.

Het is de verantwoordelijkheid van de Verkoper er zorg voor te dragen dat het te verzenden pakket voldoet aan de vereisten opgelegd door BPOST.  De Verkoper verklaart kennis te hebben genomen van eventuele toeslagen zowel qua omvang/vorm/gewicht, als qua periode van verzending.

De Verkoper verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van BPost, terug te vinden op de website van Bpost.

De Verkoper brengt zijn te verzenden pakketten naar een BPost-punt.

Het staat de Verkoper vrij om met BPost een ophaalovereenkomst af te sluiten doch dit geschiedt dan op eigen verantwoordelijkheid en op kosten van de Verkoper.

De Verkoper verbindt er zich toe er op toe te zien dat elke verzending voldoet aan volgende minimale vereisten:

 • De verzonden goederen worden goed en veilig verpakt zodat de kans op breuk tijdens transport wordt herleid tot een minimum.
 • Het verzendlabel (dat wordt mee verzonden in de bestellingsmail) wordt duidelijk afgeprint.
 • Het verzendlabel wordt duidelijk zichtbaar geplakt aan de bovenkant van het pakje.

Elke retour door de klant wordt door de Verkoper, zonder tussenkomst van SHOPPLA.EU, rechtstreeks met de Consument afgehandeld, behoudens wat de terugbetaling aan de consument betreft.

De Verkoper dient zich echter te houden aan volgende regels:

 • Retours worden geëvalueerd door de Verkoper binnen de 24 uur na ontvangst van de geretourneerde goederen.
 • Indien de retour niet aanvaard wordt door de Verkoper wordt een reden gegeven.
 • De Verkoper verklaart dat hij steeds de wettelijke bepalingen op retourzendingen zal respecteren.
 • De Verkoper aanvaardt dat iedere retour buiten de verantwoordelijkheid van SHOPPLA.EU gebeurt.   
 • De verkoper brengt SHOPPLA.EU via de geëigende kanalen onverwijld op de hoogte wanneer een geretourneerd product door hem werd ontvangen en aanvaard.

De verkoper maakt de door hem ontvangen koopsom, meer verzendkosten (behoudens in geval van deelretour), over aan SHOPPLA.EU hetzij door verrekening met de door SHOPPLA.EU aan de Verkoper te betalen koopsommen van andere aankopen, hetzij door terugbetaling op vraag van SHOPPLA.EU.

SHOPPLA.EU verbindt er zich toe om deze gelden onverwijld over te maken aan de betrokken consument.

De Verkoper verklaart zich in deze context uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen aangaande retourzendingen en herroepingsrecht, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden Consument onder artikel 10.  Dit artikel wordt volledigheidshalve hieronder integraal weergegeven: 

“Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht

10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Consumenten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van Consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).

10.2 De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat: 

(a) de Consument (of iemand die dit in zijn plaats doet) het aangekochte goed in zijn bezit krijgt ;

(b) de Consument (of iemand die dit in zijn plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in zijn bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);

(c) de Consument (of iemand die dit in zijn plaats doet) het eerste goed fysiek in zijn bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument de Verkoper, vermeldt op de bevestigingsemail, op ondubbelzinnige wijze meedelen dat hij beslist om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan dit doen via het platform, per post of e-mail. SHOPPLA.EU stelt hiervoor een modelformulier ter beschikking, dat de Consument op de website kan terug vinden.

10.4 Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij meedeelde dat hij de overeenkomst herroept, het aangekochte goed terug te sturen naar de betrokken Verkoper.

De Consument verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te sturen naar de betrokken Verkoper.  Bij beschadiging of onvolledige terugzending behoudt de Verkoper zich het recht voor aan de Consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. Sommige goederen worden omwille van hygiënische redenen beveiligd met een zegel. De aangebrachte zegel belet niet dat de Consument kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt de Verkoper zich het recht voor om een waardevermindering van 10 % in rekening te brengen.

10.5. De kosten van deze retourzending zijn ten laste van de consument, die deze rechtstreeks vergoedt in het Bpostkantoor.

Wanneer de consument het gekochte afgeeft bij de de Verkoper is de retour kosteloos. 

10.5 Binnen de 14 dagen nadat de Verkoper door de Consument  op de hoogte werd gebracht van diens beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra de Verkoper het goed heeft teruggekregen, of nadat de Consument aantoont dit terug aan de Verkoper verzonden te hebben, ontvangt de Consument de totale koopprijs, meer verzendkosten van het product terug.  SHOPPLA.EU kan door de consument geenszins rechtstreeks worden aangesproken voor deze terugbetaling.

10.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor ( zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ):

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument  erkende dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de overeenkomst volledig uitvoerde;
 • de levering van volgens door de Consument opgegeven specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 

 

Artikel 8: Betalings- en facturatieformaliteiten

SHOPPLA.EU heeft per verkocht product recht op een commissie berekend op de verkoopprijs van het product waartegen de klant/Consument het product heeft gekocht (exclusief btw en exclusief leveringskosten).  

Deze commissie blijft verworven aan SHOPPLA.EU, ook al wordt de koopovereenkomst tussen Verkoper en Consument om welke reden dan ook ontbonden.  Indien de gekochte goederen worden geretourneerd, vervangen door een ander goed, een waardebon, etc. blijft de initiëel verworven commissie aan SHOPPLA.EU behouden, en wordt deze niet aangepast in plus dan wel in min ingevolge de gewijzigde aankoop..

De toepasselijke commissiepercentages zijn in bijlage gehecht.

Wanneer tussen de Verkoper en de Consument een verkoop tot stand komt via het SHOPPLA.EU Platform wordt de factuur met betrekking tot deze verkoop door SHOPPLA.EU uitgereikt in naam en voor rekening van de Verkoper die de goederen levert.

Deze facturen uitgereikt door SHOPPLA.EU zullen de vereiste wettelijke vermeldingen bevatten.

De Verkoper dient in zijn boekhouding een afzonderlijk verkoopjournaal te voorzien, zodat de facturen door SHOPPLA.EU uitgereikt een afzonderlijke en afgescheiden nummering kunnen hebben dan de overige facturen door de Verkoper opgemaakt voor transacties buiten het SHOPPLA.EU platform.

De Consument betaalt zijn aankoop aan ShOPPLA.EU, gebruik makend van de door SHOPPLA.EU aangeboden betaalmogelijkheden.

Deze betalingen worden maandelijks -tenzij anders overeengekomen, doch steeds ten vroegste binnen de 3 werkdagen na ontvangst door SHOPPLA.EU op haar rekening- doorgestort naar de Verkoper na aftrek van de commissies toekomende aan SHOPPLA.EU (vermeld in deze overeenkomst) . 

In geen geval zal SHOPPLA.EU gehouden zijn om enige vergoeding te betalen aan de Verkoper indien de klant zijn goederen weigert te betalen of niet betaalt.

Artikel 9. Gebruik van het logo – auteursrechten

De Verkoper heeft het recht om gebruik te maken van het logo van SHOPPLA.EU bij de promotie van het SHOPPLA.EU Platform. 

SHOPPLA.EU is eigenaar van het SHOPPLA.EU Platform en ondersteunende technologie alsook van de lay-out hiervan. 

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak is de Verkoper eigenaar van de eventuele auteursrechten van het beeldmateriaal dat hij plaatst op het SHOPPLA.EU Platform. De Verkoper verklaart uitdrukkelijk over de auteursrechten, minstens over de nodige toestemming(en) te beschikken om dit materiaal op het SHOPPLA.EU Platform te plaatsen en vrijwaart SHOPPLA.EU voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot voormeld materiaal. De Verkoper verleent aan SHOPPLA.EU voor de duur van de overeenkomst een gratis gebruikslicentie op het fotomateriaal en de productomschrijvingen.

De Verkoper mag het logo van SHOPPLA.EU niet wijzigen noch zal hij het gebruiken op een wijze die schadelijk kan zijn voor de reputatie dan wel het onderscheidend vermogen van SHOPPLA.EU. Indien het gebruik van het logo door de Verkoper de belangen van SHOPPLA.EU schaadt of dreigt te schaden, heeft SHOPPLA.EU het recht om het aan de Verkoper toegekende gebruiksrecht van dit logo met onmiddellijke ingang in te trekken.

Artikel 10. Begin, duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst tussen SHOPPLA.EU en de Verkoper wordt van kracht op de dag van ondertekening.  De individuele overeenkomst tussen SHOPPLA.EU en de Verkoper kan slechts worden gewijzigd mits uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord ondertekend door beide partijen.

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, na ondertekening. Deze overeenkomst is aangetekend opzegbaar met een opzegperiode van 1 maand.

Beide partijen beschikken over de mogelijkheid om deze overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding eenzijdig te beëindigen in de volgende limitatieve gevallen:

 • indien een partij één van haar verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij hiertoe door de andere partij per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld;
 • indien één der partijen in staat van faillissement is verklaard, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of een soortgelijke procedure.

Artikel 11. Varia

Alle bedragen vermeld in deze overeenkomst zijn exclusief btw. Alle vergoedingen in absolute bedragen uitgedrukt, worden bij contractverlenging zonder enig voorbericht en automatisch aangepast aan de index van consumptieprijzen, met als referentie-index de index van de maand voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst.

Indien de Verkoper dit wenst kan hij steeds contact opnemen met SHOPPLA.EU teneinde inzage te bekomen in de financiële transacties tussen de consument/SHOPPLA.EU en Verkoper/SHOPPLA.EU met betrekking tot de op het platform verkochte producten. SHOPPLA.EU biedt terzake volledige transparantie.

Artikel 12. Eigendom van de data

SHOPPLA.EU blijft te allen tijde volledige eigenaar van de via het SHOPPLA.EU Platform gegenereerde data (incl. Consumentengegevens)., zij heeft het volledig eigendomsrecht van deze data en mag vrij over deze data beschikken.

Artikel 13.  Aansprakelijkheid

De Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Platform en zijn webshop.

De Verkoper vrijwaart SHOPPLA.EU volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

De Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de GDPR-wetgeving, volledig na te leven en vrijwaart SHOPPLA.EU voor alle schade en/of kosten dienaangaande.

Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van SHOPPLA.EU, is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard ook van de Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, de webshop, de inhoud en/of de producten,, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste informatie etc.

Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat SHOPPLA.EU in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze overeenkomst, zowel de bijzondere als de algemene voorwaarden, wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt.