Hieronder worden de “Algemene Voorwaarden Verkoper” meegedeeld. De Koper dient deze grondig door te nemen. Door een aankoop op shoppla.eu te doen, verklaart de Koper zich akkoord met  deze voorwaarden inclusief eventuele bijlagen, en stelt deze te zullen naleven.

ARTIKEL 1. GEGEVENS ONDERNEMER

Deze website SHOPPLA.EU en het platform SHOPPLA zijn eigendom van de firma BV JALE, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Diksmuidelaan 83, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0844 836 544, met BTW nummer BE0844 836 544.De BV JALE voert tevens de benaming SHOPPLA als handelsbenaming. SHOPPLA is te bereiken op volgend emailadres: info@annemie

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

SHOPPLA biedt aan Verkopers een online platform waarop deze hun goederen te koop kunnen aanbieden volgens de bepalingen tussen SHOPPLA  en de Verkoper overeengekomen.

De Verkoper is een afzonderlijke en van SHOPPLA te onderscheiden partij, die een rechts- of natuurlijk persoon kan zijn, en die via het platform SHOPPLA haar producten aan de Consument aanbiedt.

SHOPPLA is op generlei wijze aansprakelijk voor de financiële solvabiliteit en liquiditeit van de Verkoper.

Wanneer de Consument aankoopt via het SHOPPLA platform ontstaat er geen overeenkomst tussen de Consument en SHOPPLA, doch tussen de Consument en de betrokken Verkoper.

SHOPPLA staat evenmin in voor de verzending van de producten, noch voor de eventuele terugzending en afwikkeling daarvan.

SHOPPLA biedt naar de Consument toe enkel ondersteuning indien noodzakelijk in de relatie tussen de Consument en de Verkoper.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst op het SHOPPLA platform, gekaderd in het hierbovenstaande..

SHOPPLA behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

ARTIKEL 3. HET AANBOD OP HET SHOPPLA PLATFORM

 1. De producten die op het SHOPPLA platform worden aangeboden zijn geen eigendom van SHOPPLA, doch wel van de Verkoper met wie SHOPPLA een overeenkomst sloot.  Deze producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 2. Het aanbod door de Verkoper aangeboden op het SHOPPLA platform bevat een door de Verkoper toegevoegde omschrijving van de aangeboden producten. De Verkoper heeft er zich toe verbonden de beschrijving voldoende gedetailleerd toe te voegen om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als SHOPPLA gebruik maakt van afbeeldingen, dan is SHOPPLA door de Verkoper ervan verzekerd dat deze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten.  SHOPPLA is inzake de juistheid, up-to-date zijn of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis, in die zin dat enkel de Verkoper hiervoor verantwoordelijk is.  SHOPPLA is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten in de omschrijving van de aangeboden producten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen de Verkoper en de Consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van de Verkoper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument de bestelling langs elektronische weg heeft geplaatst en definitief tot betaling is overgegaan, bevestigt SHOPPLA onverwijld langs elektronische weg in naam en voor rekening van de bertrokken Verkoper ontvangst van de bestelling.  
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SHOPPLA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Ook voor het elektronisch betalingsverkeer zorgt SHOPPLA voor een passende veilige omgeving, zonder dat dit als een resultaatsverbintenis kan worden beschouwd..
 4. SHOPPLA zal  een email aan de Consument versturen waarin de identiteit van de Verkoper en het gekochte product duidelijk wordt omschreven zoals weergegeven op het SHOPPLA platform, alsook de totale prijs van het/de product(en), alle belastingen en extra kosten inbegrepen; de wijze van betaling; de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen door de Consument van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 5. ONLINE AANKOPEN

De bestelprocedure via SHOPPLA verloopt als volgt :

 1. Selecteer het gewenste product in de webshop van de betreffende Verkoper en voeg het toe aan het winkelwagentje
 2. druk op de knop ‘Afrekenen’, waarna leveringskeuze en adresgegevens worden gevraagd
 3. druk op de knop ‘Naar betalen’, waarna selectie van het gewenste betaalmiddel gevraagd wordt om de aankoop te bevestigen
 4. druk op de knop ‘Online betalen’ om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen
 5. Na ontvangst van de definitieve betaling stuurt SHOPPLA een orderbevestiging in naam en voor rekening van de Verkoper per e-mail uit

De Consument heeft de keuze tussen een aantal elektronische betaalsystemen.  SHOPPLA heeft steeds de mogelijkheid deze eenzijdig te wijzigen. Gebeurlijke kosten verbonden aan het elektronisch betalingssysteem zijn ten laste van de Consument.

ARTIKEL 6. LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

 1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor SHOPPLA levering toestaat.
 2. SHOPPLA levert de producten niet zelf. De levering van de gekochte producten behoort tot de verplichting en verantwoordelijkheid van de Verkoper, doch SHOPPLA streeft ernaar in haar overeenkomst met de Verkoper dat de Verkoper de producten levert binnen de termijn door de Verkoper aangegeven. De leveringstermijnen wordt in de mate van het mogelijke door de Verkoper gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op enig welke vergoeding vanwege SHOPPLA. SHOPPLA is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar Verkopers en de door hen eventueel gebruikte transportfirma.
 3. SHOPPLA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de Consument. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de Consument.
 4. De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen van de Verkoper aan de Consument op moment van levering. Evenwel, wanneer de Consument haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de Consument op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de Consument.
 5. Consumenten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook door de Verkoper niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

ARTIKEL 7. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE ONTVANGST

 1. De Consument is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering door de Verkoper.
 2. In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de Consument de Verkoper, vermeldt in de bevestigingsemail, hierover te informeren middels een aangetekend schrijven of per fax binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. De betrokken Verkoper dient verder rechtstreeks met de Consument te communiceren over een oplossing, vb.. ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de Consument.
 3. Indien de Consument, nadat SHOPPLA een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de Consument, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen (voor België) of tien dagen (voor andere landen waaromtrent de website van SHOPPLA bestelling toelaat), dient zij de Verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt de Verkoper een nieuwe zending toe aan de Consument zonder bijkomende kosten. De door Consumenten aan de Verkoper verstuurde terugzendingen die verloren geraken, zijn de verantwoordelijkheid van de Consument, niet van SHOPPLA.

ARTIKEL 8. PRIJS – FACTURERING

 1. Alle vermelde prijzen van de producten zijn steeds inclusief btw. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
 2. Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.
 3. De Verkoper en/of  SHOPPLA behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van de betrokken Verkoper tot na volledige betaling aan de Verkoper van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. 

ARTIKEL 10. RETOURZENDINGEN – HERROEPINGSRECHT

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Consumenten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van Consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).
 2. De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:
  1. de Consument (of iemand die dit in zijn plaats doet) het aangekochte goed in zijn bezit krijgt ;
  2. de Consument (of iemand die dit in zijn plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in zijn bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
  3. de Consument (of iemand die dit in zijn plaats doet) het eerste goed fysiek in zijn bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument de Verkoper, vermeldt op de bevestigingsemail, op ondubbelzinnige wijze meedelen dat hij beslist om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan dit doen via het platform, per post of e-mail. SHOPPLA stelt hiervoor een modelformulier ter beschikking, dat de Consument op de website kan terug vinden.
 4. Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij meedeelde dat hij de overeenkomst herroept, het aangekochte goed terug te sturen naar de betrokken Verkoper. De Consument verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te sturen naar de betrokken Verkoper.  Bij beschadiging of onvolledige terugzending behoudt de Verkoper zich het recht voor aan de Consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. Sommige goederen worden omwille van hygiënische redenen beveiligd met een zegel. De aangebrachte zegel belet niet dat de Consument kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt de Verkoper zich het recht voor om een waardevermindering van 10 % in rekening te brengen.
 5. De kosten van deze retourzending zijn ten laste van de consument, die deze rechtstreeks vergoedt in het Bpostkantoor. Wanneer de consument het gekochte afgeeft bij de de Verkoper is de retour kosteloos. 
 6. Binnen de 14 dagen nadat de Verkoper door de Consument  op de hoogte werd gebracht van diens beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra de Verkoper het goed heeft teruggekregen, of nadat de Consument aantoont dit terug aan de Verkoper verzonden te hebben, ontvangt de Consument de totale koopprijs, meer verzendkosten van het product terug.  SHOPPLA kan door de consument geenszins rechtstreeks worden aangesproken voor deze terugbetaling temeer door de koopsom rechtstreeks door de Verkoper wordt ontvangen van de Consument.
 7. Dit herroepingsrecht geldt niet voor ( zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ):
  1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument  erkende dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de overeenkomst volledig uitvoerde; de levering van volgens door de Consument opgegeven specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  2. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  3. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft;
  4. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
  5. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

ARTIKEL 11. BETALING VAN DE GOEDEREN

De betaling van de goederen gebeurt onmiddellijk bij de bestelling op de rekening van de Verkoper via de door SHOPPLA.EU aangeboden betaalmiddelen. SHOPPLA.EU bezorgt de Consument, indien deze dat heeft verzocht, een factuur per mail in naam en voor rekening van de Verkoper. 

ARTIKEL 12. GARANTIE EN KLACHTENMANAGEMENT

 1. De producten, aangeboden door de Verkopers vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van Consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de Consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. SHOPPLA heeft in haar overeenkomst met de Verkoper voorzien dat deze de voormelde wetgeving dient te respecteren. De Consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de Consument door de Verkoper.
 2. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de Consument op elk moment contact opnemen met de betrokken Verkoper via de contactgegevens vermeld op de bevestigingsmail door SHOPPLA verstuurd. De Verkoper zal het verzoek van de Consument zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken Consument. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.  SHOPPLA draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid doch biedt ondersteuning aan de Consument en Verkoper indien nodig.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SHOPPLA en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

ARTIKEL 14. PRIVACY – GEGEVENSBELEID

 1. SHOPPLA verkoopt persoonlijke gegevens van Consumenten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid van SHOPPLA is gepubliceerd op haar website.
 2. Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de Consument het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLENBESLECHTING

 1. In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.
 2. Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van Consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.Consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/od

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op deze site, bent u akkoord met onze privacy voorwaarden.  Privacy voorwaarden